កម្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម​ និងសំណង់

 

០១) ច្បាប់ស្តីពីការររៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៤[easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/1.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០២) ច្បាប់ភូមិបាល [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/2.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៣) ច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ ២០០១ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/3.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៤) ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​ចំណែក​ឯកជន​នៃ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ដល់​ជនបរទេស​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/4.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៥) ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តី​ពី​ការ​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/5.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៦) ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២១៦/១៨៤ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៣ មាត្រា៤ និងមាត្រា ២២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៤០៩/៤១៣ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការបង្កើតគណៈវិស្វករកម្ពុជា [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/6.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៧) ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​លេខ​ នស​/រកត​/​០៦១៧​/៥២២​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ២៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​មាត្រា៧​ មាត្រា៩​ និង​មាត្រា​ ៣២​ នៃ​ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​លេខ​ នស​/រកត​/០៤០៩​/៤១៣​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ០៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​ ២០០៩​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/7.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៨) ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​លេខ​ នស​/រកព​/១២១១​/១១២៤​ ចូះ​ថ្ងៃទី​ ២៦​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១១​ ស្តី​ពី​ការបង្កើត​គណៈ​ស្ថាបត្យករ​កម្ពូ​ជា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/8.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

០៩) អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញតសាងសង់ ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/9.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១០) អនុក្រឹត្យលេខ១១ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីកិច្ចសន្យាសាងសង់-អាជីវកម្ម-ផ្ទេរ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/9.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១១) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៣៥​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១២​ ខែមិថុនា​ ផ្នាំ២០០០​ ស្តី​ពី​ការប្រើ​ប្រាស់​ដីធ្លី​ និង​សំណង់​នៅ​តិ​បន់​សៀមរាប​-អង្គរ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/11.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១២) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១២៦​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០០៩​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ និង​ប្រើប្រាស់​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/12.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៣) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៨២​ អន​ក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០១០​ ស្តី​ពី​ការកំណត់​ចំនួន​សមាមាត្រ​ និង​របៀប​គិត​តូ​ចំណែក​ឯកជន​ដែល​អាច​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ជនបរទេស​នៅក្នុង​អគារ​សកម្ម​សិទ្ធិ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/13.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៤) អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបុរី [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/14.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៥) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៦៣​ អន​ក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ០៨​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​ ស្តី​រី​ការបង្កើត​មន្ទីរពិសោធន៍​គណៈ​វិ​សូករ​កម្ពុ​ជា​ធិ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/15.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៦) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១១៤​ អន​ក្រ.បក​ ចូះ​ថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែមីនា​ ២០១៤​ ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​មាត្រា​ ១៦​ និង​មាត្រា​ ១៧​ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១២៦​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១២​ ០៨​/២០០៩​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ និង​ប្រើប្រាស់​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/16.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៧) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤២​ អន​ក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ស្ដីពី​នគរូបនីយកម្ម​ រាជធានី​ក្រុង​ និង​ទីប្រជុំជន​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/17.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៨) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៧៦​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៣​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​មាត្រា៣០​ មាត្រ៣៤​ មាត្រា៣៨​ មាត្រា៥០​ មាត្រា៧៤​ និង​មាត្រា៨២៦​ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤២​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៣​ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៥​ ស្តី​ពី​នគរូ​បនី​យក​ម្ញ​ រាជធានី​ ក្រុង​ និង​ទីប្រជុំ​ជន​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/18.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

១៩) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៦០​ អន​ក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧​ ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​មាត្រា១២អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៦៣​ អន​ក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៣​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/19.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២០) អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៨៧​ អន​ក្រ​. បក​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​ចំណាត់ថ្នាក់​សំណង់​ និង​គោលដៅ​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ប្លង់​ប្រព័ន្ធ​បង្ការ​ និង​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/20.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២១) សារា​ចរណៃ​នាំ​លេខ​ ០១​ សរ​ណន​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទឹ​ ០៣​ ខែ​កុម្ភះ​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់ឆ្នេរ​សមុទ្រ​នៃ​ព្រះ​វា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពូ​ជា​​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/21.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២២) សារា​ចរណៃ​នាំ​លេខ​ ០៧​ សរ​ណន​ ចុះ​ថ្ងៃទី២២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១០​ ស្តី​ពី​វិធានការ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ចែកចាយ​ផលិតផល​តេ​សសិ​លា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/22.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៣) ប្រកាស​អន្តរ​ក្រ​ស្ទង​លេខ​ ៣៦៥​ សហរ​ .ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៦​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​របស់ក្រ​សួង​រៀបចំ​ដែន​ជី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/22.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៤) ប្រកាស​អន្តរ​ក្រ​ស្ទង​លេខ​ ២៤៨​ សអយ​,ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ២៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្ត​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​ជន​មាន​ពិការភាព​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/24.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៥) ប្រកាស​លេខ​ ៧៥​ ប្រក​/ដ.ន​. ស ចុះ​ថ្ងៃទី០២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ១៩៩៩​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​សហគ្រាស​ និង​ក្រុមហ៊ុន​សិក្សា​គំរោង​ប្លង់​ និង​សាងសង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/25.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៦) ប្រកាស​លេខ​ ១៦៦​ ប្រក.ដ.ន.ល​/ អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ០៨​ ខែ​ តុលា​ ឆ្នាំ២០០៧​ ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រការ៧​ និង​ប្រការ១០​ នៃ​ប្រកាស​លេខ​ ៧៥​ ប្រក​/ដនស​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​សហគ្រាស​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​សិក្សា​តំ​រោង​ប្លង់​ និង​សាងសង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/26.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៧) ប្រកាស​រួម​លេខ​ ១៦៦៩​ ប្រក​. មផ​. ដនស​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ២១​ ខែមេសា​ ផ្លាំ​ ២០០៩​ ស្តី​ពី​ការទប់ស្កាត់​ការ​សាងសង់​គ្មាន​លិខិតអនុញ្ញាត​ ឬការសាងសង់​ខុសពី​លិខិតអនុញ្ញាត​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/27.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៨) ប្រកាស​លេខ​ ១២២២​ សហ​រវ​ឌ.ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃទី១៥​ ខែ​ ឆ្នាំ២០០៩​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនទ្រព្យ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/28.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

២៩) ប្រកាស​លេខ​ ៣២​ ប្រក​/ សណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី២០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០០១​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ការដ្ឋាន​សំណង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/29.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣០) ប្រកាស​លេខ​ ១៩២​ ប្រក.ដនស​/អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១៣​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០០៧​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​រូបវន្ត​សិក្សា​គម្រោង​ប្លង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/30.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣១) ប្រកាសលេខ ៩៣ ប្រក.ដនស/អសហ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២
និងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/ សណ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ជានសំណង់
[easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/31.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣២) ប្រកាស​លេខ​ ០៣៥​ ប្រក​. ជនស​/អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៧​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១០​ ស្តី​ពី​ការ​កែ​លម្រួ​លប្រ​ការ៦​ នៃ​ប្រកាស​លេខ​ ១៩៦​ ប្រក.ដនស​/អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី១៣​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០០៧​ ស្តី​ពី​ការ​ត្រប់​គ្រង​រួប​វន្ត​សិក្សា​គម្រោង​ប្លង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/32.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៣) ប្រកាស​លេខ​ ១០២​ សហរ.ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទឹ១៨​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០១០​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​ សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/33.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៤) ប្រកាស​លេខ​ ០៧៤​ ប្រក​/អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី១២​ ខែកុម្ភៈ​ ថ្នាំ​ ២០១៣​ ស្តី​ពី​ការអនុញ្ញាត​ជួសជុល​សំណង់​អគារ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/34.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៥) ប្រកាស​លេខ​ ២១៧​ ប្រក.ដ.ន​. ស ចុះ​ថ្ងៃទី​ ៣០​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ស្តី​ពី​វិធាន​គណ​នា​សន្ទុស្ស​ន៍​ប្រើប្រាស់​ដីធ្លី​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/35.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៦) សេចក្តី​សម្រេច​ ០០៣​ សសរ​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ៣១​ ខែធ្នូ​ ថ្នាំ​ ២០១៣​ ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ចុះបញ្ជី​ និង​កំណត់​ប្រាក់​ភាគទាន​នៃ​គណៈ​ស្ថាបត្យករ​កម្ម​កម្ពុជា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/36.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៧) សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ០៣៩​ សលរ​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៧​ ខែមិថុនា​ ថ្នាំ​ ២០១៨​ ស្តី​រី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្លង់​ ស្ថាបត្យកម្ម​ ចញ្ចើម​ផ្លូវ​ ផ្លូវ​ថ្មើរជើង​ និង​គន្លង​ផ្លូវ​ទោចក្រយាន​ សម្រាប់​សាធារណជន​ និង​ជន​ពិការ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/37.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៨) សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​ 0១១​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ០២​ ខែឧសភា​ ផ្នាំ​ ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ផ្នែក​សំណង់​ស្ថិត​ក្នុង​សមត្ថកិច្ច​ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/38.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៣៩) សារាចរណែនាំ​លេខ​ ០០១​ ដ.ន.ល​/ អ.ស.ណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី១០​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០០០​ ស្តី​ពី​ការគ្រប់គ្រង​ក្រុម​ជាងសំណង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/39.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤០) សារា​ចរណៃ​នាំ​លេខ​ ០០២​ ដ.ន.ស​/អ.ស.ណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី១០​ ខែកក្កដា​ ផ្លា២០០០​ ស្ដីពី​ការចុះបញ្ជី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​សិក្សា​គំរោង​ប្លង់​ និង​សាងសង់​របស់​សហគ្រាស​ ក្រុមហ៊ុន​ និង​រូប​វ័ន្ត​បុគ្គល​បរទេស​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/40.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤១) សេចក្តី​ណែនាំ​លេខ​ ០១​ សណន​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៤​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០០៦​ ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​ និង​ត្រួតពិនិត្យ​សំណុំ​ឯកសារ​លិខិតអនុញ្ញាត​សាងសង់​សំរាប់​មន្ទីរ​រៀបចំ​ដែន​ជី​ នគរូបនីយកម្ម​ សំណង់​ និង​សុ​វិ​យោ​ខេត្ត​/ ក្រុង​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/41.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤២) លិខិត​លេខ​ ១៤៤៥​ ដនស​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១៩​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧​ ស្តី​ពី​ការកំណត់​ធ្លា​តម្លា​តនគរូបនីយកម្ម​ចំពោះ​សំណង់​មាន​កម្ពស់​ខ្ល​ស់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/42.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៣) លិខិត​លេខ​ ២២៣៥​ ដនស​/អដន​ ចុះ​ថ្ងៃទី២៥​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ស្តី​ពី​តម្រូវ​គិលានដ្ឋាន​អបិន្ត្រៃ​យ៍​នៅក្នុង​រោងចក្រ​សហគ្រាស​ និង​គ្រឹះស្ថាន​នានា​​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/43.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៤) លិខិត​លេខ​ ៣០៧៦​ ដនស​/អរប​ ចុះ​ថ្ងៃទី០៧​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៧​ ស្តី​ពី​ការចូលរួម​កិច្ចការពារ​ និង​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ជន​ពិការ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/44.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៥) លិខិត​លេខ​ ៣៣២៣​ ដនស​/គដន​ជ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ២៦​ ខែធ្នូ​ ផ្នាំ​ ២០១៧​ ស្តី​ពី​ការប្រើ​ប្រាស់​អក្សរខ្មែរ​ និង​អក្សរ​បរទេស​នៅ​លើ​ផ្ទាំងគំនូរ​សំណង់​ ឬផ្លាក​សញ្ញា​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​តាម​ការដ្ឋាន​សំណង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/45.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៦) លិខិត​លេខ​ ១៩៣០​ ដន​សវ​គ.ដ.ន.ជ​ ចុះ​ថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការកំណត់​កម្ពស់​ជាន់​នី​មួយ​ៗនៃ​អគារ​រោងចក្រ​វាយនភ័ណ្ឌ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/46.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៧) លិខិត​លេខ​ ២០២១​ ដនស​/អសណ​ ចុះ​ថ្ងៃទី២១​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​រដ្ឋា​នសំណង់​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/47.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៨) លិខិត​លេខ​ ២២៥៥​ ដន​សវ​/គ.ដ.ន​. ជ ចុះ​ថ្ងៃទី១៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​សេចក្តី​ណែនាំ​បន្ថែម​ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​ការដ្ឋាន​សាងសង់​អគារ​គ្រប់​ប្រភេទ​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/48.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៤៩) លិខិត​លេខ​ ២២៥៦​ ជនស​/គ.អ.ឆ​. ក ចុះ​ថ្ងៃទី១៨​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៨​ ស្តី​ពី​សេចក្តី​ណែនាំ​ និង​វិធានការ​ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​អាង​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​កខ្វក់​ អាង​បង្គន់​ / អនាម័យ​ និង​ប្រព័ន្ធ​លូ​សម្រាប់​រាល់​សំណង់​ អគារ​លំនៅឋាន​ ពាណិជ្ជកម្ម​ សេវាកម្ម​ សណ្ឋាគារ​ ភោជនីយដ្ឋាន​ និង​រោងចក្រ​ដែល​មានស្រាប់​ និង​/ ឬគម្រោង​សាងសង់​ថ្មី​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/49.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៥០) លិខិត​លេខ​ ២២៧១​ ដនស​/អរប​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ១៩​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការរៀបចំ​ឱ្យ​មាន​កន្លែង​សម្រាក​ពិសា​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​នៅក្នុង​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​ និង​គ្រឹះស្ថាន​នានា​ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/50.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]

៥១) លិខិត​លេខ​ ២៤១៧​ ដនស​/អរប​ ចុះ​ថ្ងៃទី​ ០៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ស្តី​ពី​ការបញ្ឈប់​ផ្តល់​គោលការណ៍​ឱ្យ​ដំណើរការ​សាង​លង់​មុន​ទទួលលិខិត​អនុញ្ញាត​សាងសង់​ពី​ស្ថាប័ន​មានសមត្ថកិច្ច​។ [easy_media_download url=”https://propertyarea.asia/law/51.pdf” force_dl=”1″ text=”ទាញយក” width=”70″ height=”30″ bg_color=”#CC0000″]