ក្រសួងទេសចរណ៍គ្រោងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបឲ្យបាន៧លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២៦

0

ដោយៈ គង់ ហ្វីអូណា

        សៀមរាបៈ  អនុវត្តតាមផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ ក្រសួងទេសចរណ៍បានដាក់ឱ្យអនុវត្ត “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងទាក់ទាញទេសចរណ៍ខេត្តសៀម​រាប ឆ្នាំ២០២៣-២០២៦”។ ការប្រកាសនេះ ធ្វើឡើងតាមរយៈប្រកាសរបស់ក្រសួងទេស​ចរណ៍ លេខ ១៣៦ប្រក ចុះនៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។

គោលបំណងនៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត គឺដាក់ចេញនូវសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តោតសំខាន់លើការទាក់ទាញ ប្រភពទីផ្សារទេសច​រណ៍គោលដៅ ក្នុងរយៈពេលខ្លី និងមធ្យមខាងមុខ តាមរយៈការធ្វើអាទិភាវូបនីយកម្ម ជម្រើសសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងទាក់ទាញទេស​ចរណ៍ សម្រាប់ខេត្តសៀមរាប តាមគ្រប់រូបភាព និងគ្រប់មធ្យោបាយ ស្របតាមការវិវត្តន៍នៃបរិបទទីផ្សារ និងបង្កើនកិត្តិនាមខេត្តសៀមរាបជា “តារារះនាទិសឧត្តរ”

ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ និងគោលបំណងខាងលើ ផែន​ការយុទ្ធសាស្រ្តនេះ បានកំណត់នូវគោលដៅសំខាន់ៗ រួមមាន ទី១).ទាក់ទាញប្រភពទីផ្សារទេសចរណ៍សំខាន់ៗ សម្រាប់ខេត្តសៀមរាប និង ទី២) ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប តាមគ្រប់រូបភាព និងគ្រប់មធ្យោបាយឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ដោយដាក់ចេញនូវ២១សកម្មភាព អនុវត្តន៍សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២៣-២០២៦ ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ និងភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងឱ្យមកកម្សាន្តក្នុងខេត្តសៀមរាបឡើងវិញ ឱ្យបានកម្រិតស្មើ ឬប្រសើរជាងមុនពេលវិបត្តិជំងឺ​កូវីដ-១៩ (ឆ្នាំ២០១៩) ដោយសម្រេចឱ្យបាននូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ៣លាននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណ៤លាននាក់ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៦៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here