តើអ្នកណាខ្លះជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងបំផុតទាំង១០របស់ពិភពលោក?

0

ដោយ: គង់ លាងហួរ

អន្តរជាតិ: មហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងបំផុតទាំង១០ របស់ពិភពលោក មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបបញ្ចូលគ្នា ចំនួន៦៤,៥ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣ ខែកុម្ភៈ។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តី Forbes ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះ មហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងបំផុតទាំង១០ របស់ពិភពលោក។
ទី១: លោក Clemente Del Vecchio ទើបមានអាយុ១៩ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ចំនួន៤,១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទី២: កញ្ញា Kim Jung-youn ទើបមានអាយុ២០ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន១,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទី៣: លោក Kevin David Lehmann ទើបមានអាយុ២១ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ចំនួន២,៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទី៤: កញ្ញា Kim Jung-min ទើបមានអាយុ២១ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន១,៧ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។
ទី៥: លោក Luca Del Vecchio ទើបមានអាយុ២២ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន៤,១ពាន់លានដុល្លារ។
ទី៦: អ្នកនាង Alexandra Andresen ទើបមានអាយុ២៧ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន១,៥ពាន់លានដុល្លារ។
ទី៧: លោក Leonardo Maria Del Vecchio ទើបមានអាយុ២៨ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន៣,៩ពាន់លានដុល្លារ។
ទី៨: អ្នកនាង Katharina Andresen ទើបមានអាយុ២៨ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន១,៥ពាន់លានដុល្លារ។
ទី៩: លោក Ryan Breslow ទើបមានអាយុ២៩ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន១,១ពាន់លានដុល្លារ។
ទី១០: លោក Gustav Magnar Witzor ទើបមានអាយុ៣០ឆ្នាំ និងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធ ចំនួន៣,៥ពាន់លានដុល្លារ៕ប្រភព៖VNexpress៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here