តើលោកអ្នកគួរជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ឬទេ?

0

គង់ សូរិយា

ភ្នំពេញ ឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ជាពាក្យថ្មីមួយទៀត ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ហេតុនេះការស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់មុនធ្វើកា​រសម្រេ​ចចិត្តជួញដូរ។

តើឧបករណ៍និស្សន្ទន៍មានន័យដូចម្តេច លោក ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដែលជាស្ថាប័នមួយគ្រប់គ្រងការជួញដូរឧបករណ៍ និស្សន្ទន៍បានថ្លែងឲ្យដឹងថា ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ សំដៅដល់ការជួញដូរមាស ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ និងប្រទេសមួយចំនួនមានការជួញដូរប្រេងផងដែរ ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមានការជួញដូរតែ មាស ប្រាក់ និងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះ។

លោកបន្តថា “ការជួញដូរឧបករណ៍ទាំងនេះ មានហានិភ័យខ្ពស់ និងមិនមានហានិភ័យច្រើននោះទេ ប្រសិ​នជាអ្នកជួញដូរបានយល់ច្បាស់និងសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រួវ ប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើជំនួញអ្វីក៏ដោយ ក៏មានហានិភ័យដែរ”។

ហេតុអ្វីមានហានិភ័យខ្ពស់

បើតាមលោក ស៊ូ សុជាតិ ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ ត្រូវបានគេមើលឃើញថា មានហានិភ័យខ្ពស់ ដោយសារហាងឆេងមាស ប្រាក់ និងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមានការផ្លាស់ប្តូរលឿនពីទីផ្សារសាកល ហេតុនេះទើបគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបាន​ផ្តល់សិទ្ឋធ្វើអាជីវកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៤ប៉ុណ្ណោះ។

លោកបន្តថា ដោយសារហាងឆេងឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ទាំងនេះ ប្រែប្រួលលឿនពេក ទើបគណកម្មការមួលបត្រកម្ពុជា មិន​អនុញ្ញាត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដើរតួនាទី​ជំនួសអ្នកវិនិយោគ នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញឬលក់ផលិតផល ដែលពួកគេទិញនោះឡើយ។

ករណីមិនមានហានិភ័យ

ដោយសារការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទន៍នេះ មានហានិភ័យខ្ពស់បែបនេះ​ហើយ ទើបគណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មជួញដូរ ឬវិនិយោគលើវិស័យនេះ បណ្តុះបណ្តាលអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យយល់ច្បាស់ពី ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទន៍នេះជាមុនសិន មុនពេលឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តវិនិយោគឬអត់។

លោក ស៊ូ សុជាតិ បានពន្យល់ថា អ្នកជួញដូរឬវិនិយោគលើឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ មិនត្រូវពឹងផ្អែកលើក្រុមហ៊ុន ដែលខ្លួនបានវិនិយោគជាមួយធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង ហើយអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះ ត្រូវមានពេលវេលាជាមួយនឹងការងារនេះ ព្រោះការតាមដាន​មើលការវិវត្តន៍នៃតម្លៃឧបករណ៍និស្សន្ទន៍ទាំងនេះ ធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ឋអនឡាញ ហេតុនេះការតាមដានជាប់ជាប្រចាំ នូវការផ្លាស់ប្តូរហាងឆេងឧបករណ៍ដែ​លខ្លួនជួញដូរមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តលក់ឬរក្សាទុកនូវ​ការវិនិយោគរបស់ខ្លួន ពេលហាងឆេងមាស ប្រាក់ ឬរូបិយប័ណ្ណអ​ន្តរជាតិឡើងឬចុះថ្លៃដោយហានិភ័យពីទីផ្សារសាកលណាមួយ៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here